Bilder

Bilder kan vara en central och viktig komponent i kommunikation. När vi inkluderar bilder strävar vi efter att använda bilder som förtydligar och förstärker budskap. Bildval sker med hög medvetenhet om mottagarens perspektiv.

Vid produktion och användning av bilder tänker vi normbrytande och lyfter gärna fram de oväntade exemplen där uppfattningar utmanas.

Vår kommunikation ska också präglas av hög tillgänglighet. Det innebär att användning av bild inte ska konkurrera med de budskap eller den information som ska förmedlas. Bilder bör däremot synliggöra budskap och bidra till tydlig kommunikation.

Bilderna ska i största möjliga mån visa människor och inte enbart materiella ting. Människor på bilderna får gärna vara aktiva och arbeta/samverka tillsammans.

Manér

För att kunna variera utformning av bilder och samtidigt bidra till att bilder och bildspråk bidrar till en enhetlig visuell identitet använder vi fullfärgsbilder, gärna i kombination med typografi eller andra grafiska element. Svartvita bilder är endast tillåtna i särskilda fall där det är motiverat och kontexten kräver det.

När bilden eller dess motiv subtilt bidrar till kommunikationen kan bilden färgas in i någon av de fyra färgerna från vår baspalett i kombination med komplementfärger eller tonas ut, dvs göras ljusare. Om vi använder fullfärgsbilder, tonade bilder eller nyanser av någon av våra basfärgerna och komplementfärgerna beror på bildens betydelse i kommunikationen och dess sammanhang.

Exempel

Våra basfäger och komplementfärger används i typografin för att tydligare signalera att det är Uppsala kommun som är avsändare.

Fullfärgsbild
Bilden är primär i kommunikationen och förstärker tydligt budskapet.

Fullfärgsbild med yta för text i bild
Bilden är primär i kommunikationen och förstärker tydligt budskapet.

 

Tonad bild
Bilden är sekundär i kommunikationen men förstärker budskapet. Tänk på att kontrasten mellan text och bild måste vara hög.

Infärgad bild ljus
Bilden är sekundär i kommunikationen men förstärker budskapet. Tänk på att kontrasten mellan text och bild måste vara hög.

 

Infärgad bild mörk
Bilden är sekundär i kommunikationen men förstärker budskapet. Tänk på att kontrasten mellan text och bild måste vara hög.