Namnhantering

Namnhierarki

Uppsala kommuns varumärkesstrategi går ut på att vi som huvudregel sluter upp bakom ett gemensamt varumärke, Uppsala kommun, och kommunicerar med gemensam avsändare och visuell identitet.

Vår namnhierarki hjälper oss att hantera de namn vi behöver tydliggöra tillsammans med vårt varumärke Uppsala kommun, utan att skapa nya varumärken som konkurrerar om uppmärksamheten.

Namnhierarkin har fyra nivåer. Det är bara nivå ett, varumärket Uppsala kommun, som är obligatoriskt. Övriga namn lyfts fram vid behov och alltid utifrån ett mottagarperspektiv. Organisatoriska/legala namn spelar ofta en mycket underordnad roll rent kommunikativt. På följande sidor finns riktlinjer för hur vi ska lyfta fram avsändare och namn enligt denna hierarki i vår grafiska profil.

Nivå 1
Varumärke

 

Nivå 2
Verksamhetsnamn

 

Nivå 3
Namn för innehåll

 

Nivå 4
Obligatoriskt / legalt namn

Namnhierarki – nivå 1

Varumärket är obligatoriskt.

Uppsala kommun är vårt varumärke. I namnhierarkin är det den enda nivå som har varumärkesstatus. Varumärket är obligatoriskt att använda som avsändare och ska ges en tydlig och prioriterad placering i alla kommunikativa sammanhang. Det är bara varumärkesnamnet som har en logotyp. Övriga namn hanteras typografiskt.

Namnhierarki – nivå 1-2

När mottagaren har behov av att veta vilken publik verksamhet som kommunicerar kan vi lyfta fram verksamhetsnamnet på en prioriterad yta. Ett verksamhetsnamn får aldrig stå som ensam avsändare, utan ska alltid ackompanjeras av Uppsala kommuns logotyp. Verksamhetsnamn och varumärke får aldrig vara ihopkopplade för att skapa en ny logotyp.

I många fall är det möjligt att inkludera verksamheten i rubrik eller brödtext vilket kan bidra till tydligare kommunikation utifrån ett mottagarperspektiv.

Används verksamhetsnamnet som del av avsändaren ska det alltid vara färgneutralt, det vill säga antingen vitt eller svart.

Namnhierarki – Nivå 1-3

Inom kommunen finns mängder av namn för innehåll av olika slag. Det kan handla om tjänster, evenemang, erbjudanden, aktiviteter, projekt, med mera. Innehållet är ofta i fokus för våra kommunikationsaktiviteter. Vi ska därför ge innehållet en tydlig placering i rubriker och texter. Undvik en placering som ger namnen status som avsändare.

Namnhierarki – Nivå 1-4

För medborgarna räcker det oftast att veta att det är Uppsala kommun som kommunicerar. De har sällan behov av att veta vilken förvaltning eller vilket kontor kommunikationen kommer ifrån. Men ibland är det viktigt att organisatoriska eller legala namn framgår, om inte annat som en del av kontaktuppgifterna. Organisatoriska och legala namn spelar alltid en nedtonad roll. Vi lyfter fram dem på till exempel en baksida eller insida, i kontaktuppgifter, i anslutning till titlar eller i den löpande texten.

Namnhantering – storleksförhållanden

Logotypen och verksamhetsnamnet ska separeras. Verksamhetsnamnet kan placeras i valfritt hörn. Logotypen kan då placeras intill eller i motsatt hörn, ovan- eller nedanför verksamhetsnamnet.

Det minsta måttet för separering är bredden av två sköldar när logotyp och verksamhetsnamn placeras intill varandra och höjden av en sköld när logotyp och verksamhetsnamn placeras ovan- eller nedanför varandra.

Verksamhetsnamn skrivs i typsnittet Source Sans Pro Semibold eller Bold.

Teckenstorlek på verksamhetsnamn kan varieras utifrån behov och sammanhang. Teckenstorlek får inte överstiga sköldens höjd.

Se exempel nedan.