Namnstrategi – grundprinciper

Namnstrategin beskriver vad vi ska tänka på vid namngivning av verksamheter och initiativ från kommunen. Med kommunens varumärkesstrategi, som går ut på att bygga ett (1) Uppsala kommun, blir konsekvensen att använda generiska och beskrivande namn. Det är namn som inte konkurrerar med varumärket, utan tillgängliggör verksamheten och organisationen bakom varumärket för mottagarna.

Generellt gäller att kommunens namngivning inte får göra intrång på andra parters varumärkesrättigheter.

Här finner du kommunens huvudregler för typer av namn, namnkvaliteter, hantering och huruvida vi ska säga Uppsala i namn eller inte.

Namnkvalitet

Namn ska alltid skapas utifrån ett mottagarperspektiv. Vi strävar efter att namnen ska vara så tydliga, korta och enkla för mottagarna som möjligt. Mottagarna ska inte behöva lägga energi på att förstå kommunens namn.

Typer av namn

Vi använder generiska och beskrivande namn för verksamheter och innehåll. För att skilja på förskolor, bibliotek, simhallar, äldreboenden och så vidare kan vi använda tilläggsnamn. Tilläggsnamn kan ha olika karaktär. De kan till exempel koppla till plats/geografi, verksamhet, tjänst eller användare. Vi undviker fiktiva tilläggsnamn och vi utgår alltid från ord och begrepp som är relevanta i sammanhanget.

Hantering

Namn ska hanteras typografiskt och frikopplat från Uppsala kommuns logotyp. Digitala namn skrivs utan www.

Uppsala och Uppsala kommun i namn

Det är tillåtet att ha med Uppsala eller Uppsala kommun i namn. Men när det tydligt framgår av sammananhanget att Uppsala kommun är avsändare behöver det inte upprepas i namnet. Det kan faktiskt vara en fördel att inte ha med Uppsala/Uppsala kommun, eftersom namnet då blir kortare och enklare. Samtidigt kan det ibland vara en fördel att ha Uppsala/Uppsala kommun med för att tydliggöra att en verksamhet är knuten just till platsen. Mottagarperspektivet får avgöra vilken hantering som är lämpligast.

Notera att Uppsala kommun aldrig ska användas i namn för fristående varumärken. De verksamheter som behöver markera ett tydligt oberoende ska också stå på egna ben rent namnmässigt. Uppsala kan däremot ingå i fristående varumärkens namn.