Uppsalas stadsvapen

Uppsalas stadsvapen innehåller ett gående krönt lejon av guld på blå botten. Sigill/stadsvapen för Uppsala stad är kända sedan 1300-talet. Fram till 1700-talet användes domkyrkan som stadens symbol och sigill. Nuvarande vapen är känt från sigill från 1730-talet och antogs formellt av Uppsala kommun 1943.

1986 avregistrerades vapnet och ersattes av ett vapenliknande emblem i samband med revidering av kommunens grafiska profil.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att anta en ny visuell identitet för organisationen Uppsala kommun. En del av bakgrunden till beslutet var att särskilja kommunal organisation och verksamhet från staden för att därigenom skapa ökad transparens och synlighet för vad som är verksamhet i kommunal regi.

Som en konsekvens och med intentionen att främja korrekta heraldiska principer beslutades även att återta 1943 års blasonering och att 1943 års gestaltning av stadsvapnet kan användas i formella och ceremoniella sammanhang där staden representeras.

Blasonering och gestaltning

Vapnets blasonering fastställdes 1943 enligt följande: I blått fält ett gående utåtseende, krönt lejon (leopard) av guld med röd beväring, därest dylik skall användas.

Under perioden 1986 till 2018 användes en symbol som gestaltades utifrån följande blasonering: I blått fält ett gående utåtseende, krönt lejon i gult med svart kontur och med röd beväring, därest dylik skall användas.

I samband med kommunfullmäktiges beslut, juni 2018, återtogs 1943 års blasonering.

I de fall där Uppsala kommun använder stadsvapnet är det i enlighet med 1943 års gestaltning (sannolikt gestaltad av konstnär Brita Grep i samband med fastställande av Kungl. Maj:t).

Uppsala stadsvapen

Då använder du stadsvapnet

I Uppsala kommun använder vi stadsvapnet när vi representerar staden vid formella tillfällen med ceremoniell prägel.

  • högtidliga tillfällen
  • särskilt traditionsrika tillfällen
  • jubileum
  • vänortsutbyten
  • vissa utlandskontakter
  • statsbesök.

Stadsvapnet kan även användas:

  • på vigselbevis utfärdade i samband med borgerlig vigsel arrangerad av Uppsala kommun
  • i samband med den årligt återkommande Medaljmiddagen där kommunanställda premieras för 25 års tjänstgöring. Stadsvapnet betecknar i sammanhanget ett tack från Uppsala kommun för tjänster utförda för stadens bästa.
  • All användning av stadsvapnet inom ramen för kommunal verksamhet ska diskuteras med kommunikationsstaben som också kan hjälpa till med beställning och produktion av material.

I de fall Uppsala kommun kommunicerar med stadsvapnet som avsändare skall inte kommunorganisationens visuella identitet användas. Här rekommenderas i stället en enkel formgivning av dokument och användning av typsnittet Times New Roman eller liknande typsnitt med serifer.

För mer information, skicka oss ett mejl.