Exteriöra skyltar (gammal)

Skyltar som informerar om Uppsala kommuns verksamhet är viktiga för tillgängligheten. Vårt skyltsystem bygger på tydlighet och ska ha en tydlig avsändare genom kommunens logotyp. Alla belysta skyltar ska av miljö- hänsyn använda LED-belysning.

I huvudsak används helvit eller helsvart logotyp för skyltning av verk- samhet. Uppsala kommuns primära logotyp (gul) och full användning av bakgrunds och förgrundsfärg används företrädesvis för samhälls- och marknadskommunikation i andra kanaler. Användning av svart, eller vit, logotyp bidrar till konsekvens avseende skyltning och ett sobrare intryck i stadsbilden. Verksamhetsnamn och information skrivs i typsnittet Source Sans Pro. Den generella grid som används för trycksaksproduktion är giltig även för skyltning.

Exteriöra verksamhetsskyltar

Vid mer publika verksamheter lyfts verksamhetsnamnet tillsammans med logotypen på fasadskyltarna.

Exteriör Fyrisskolan.
Exteriör Lindbacken.
Exempel på marginaler, proportioner och måttangivelser som utgår från regelverket för vår grid och regelverket för logotypens storleksförhållande till verksamhetsnamnet.

Skyltlåda

 • Namnet skrivs i Source Sans Pro SemiBold.
 • Verksamhetsnamnet skrivs versalgement och inverterat, det vill säga vit text mot mörk bakgrund.
 • Logotypen som används är i färgställningen vit/inverterad.
 • Marginaler, proportioner och måttangivelser utgår från regelverket för vår grid.
 • Sköldens höjd på logotypen ska motsvara 100% av verksamhetsnamnets versalhöjd.
 • 2 sköldbredder mellan verksamhetsnamn och logotyp.
 • Logotypen linjeras i ovankant med typografin.
 • Skylten förlängs nedåt om namnet är långt. Se bild 2.
 • Skyltens djup ska vara max 100 mm.
 • Rekommenderad skyltfärg är svart, alternativt basfärg i enlighet med Uppsala kommuns visuella identitet.
 • Använd med fördel skyltlådor där endast verksamhetsnamn och logotyp lyser. Skyltarna bör vara i profil 10; där skyltlådans kanter och front är i lackerad aluminium och där namn och logotyp är urfrästa. I urfräsningen monteras 10 mm tjock vit akryl som är LED-belyst.

Skylt med fristående bokstäver

Fristående skyltar Katedralskolan
Fristående skylt Uppsala Estetiska gymnasium
Exempel på logotypens storleksförhållande till verksamhetsnamnet.

Vissa fasader är känsliga på grund av högt kulturhistoriskt värde och fordrar skyltar utformade med extra omsorg. På dessa fasader används med fördel separata bokstäver. Är fasadens karaktär av den sorten som inte lämpar sig för fasadskyltning kan pylon med fördel användas.

 • Namnet skrivs i Source Sans Pro SemiBold.
 • Skylten förlängs nedåt om namnet är långt.
 • 2 skölder mellan verksamhetsnamn och logotyp.
 • Sköldens höjd ska motsvara 100% av verksamhetsnamnets versalhöjd.
 • Logotypen linjeras i ovankant med typografin.
 • Skyltens djup ska vara max 100 mm.
 • Mot mörk bakgrund används vit text.
 • Mot ljus bakgrund används svart text.
 • Logotypen antar samma färg som text, det vill säga antingen i färgställning vit eller i färgställning svart. De varianter av färgställningar som innehåller kommunens gula signalfärg används inte i skyltar med verksamhetsnamn.

För skyltar med fristående bokstäver finns det två alternativa utformningar:

 • Alternativ 1: LED-belysta 3D-bokstäver i vitlackad aluminium med med front i vit akryl.
 • Alternativ 2: Obelysta svarta eller vita 3D-bokstäver i lackad aluminium som kan belysas med spotlights.

Pylon

Pylon Österängen
Exempel på marginaler, proportioner och måttangivelser som utgår från regelverket för vår grid, regelverket för logotypens storleksförhållande till verksamhetsnamnet och regelverket för logotypens proportionerliga storleksförhållanden till formatet.

Pyloner kan användas som komplement till, eller istället för, fasadskyltar på till exempel idrottsplatser eller skolgårdar.

 • Namnet skrivs i Source Sans Pro SemiBold.
 • Textens storlek anpassas till satsytan.
 • Skyltens utformning baseras på designsystemets grid baserat på 12 spalter.
 • Logotypens bredd motsvarar 1/4 av skyltens bredd.
 • Marginaler, proportioner och måttangivelser utgår från regelverket för vår grid.
 • Är verksamhetsnamnet långt kan det delas upp på två rader (se ovan). Inledande rad tar då position som om namnet var enkelradigt. Underliggande får anpassat/komprimerat radavstånd för att etablera en mer enhetlig och sammansatt utformning.
 • Som alternativ till utförande i svart är samtliga basfärger tillåtna att använda. Verksamhetsnamn och logotyp mot basfärg tecknas för skyltar alltid i vitt.
 • Skylten ska monteras på ben, för att förebygga överfallsrisken.
 • Skylten bör inte vara högre än 5 m.
 • Utöver bygglovet kan det även behövas ett markupplåtande.
 • Stommen är i stålprofil med fronter i 2 mm lackerad aluminium.
 • Pyloner kan installeras med intern belysning. Använd då med fördel pyloner där endast verksamhetsnamn och logotyp lyser. Skyltarna bör vara i profil 10; där pylonens kanter och front är i lackerad aluminium och där namn och logotyp är urfrästa. I urfräsningen monteras 10 mm tjock vit akryl som är LED-belyst.

Exteriöra informationsskyltar

Entréskyltar

Entréskylt1
Entréskylt2
Entréskylt3
Exempel på marginaler, proportioner och måttangivelser som utgår från regelverket för vår grid, regelverket för logotypens storleksförhållande till verksamhetsnamnet och regelverket för logotypens proportionerliga storleksförhållanden till formatet.

Entréskyltar används för att synliggöra verksamhet i en lokal och fungera som hänvisning till ingående funktioner eller verksamheter. Vi använder företrädesvis svarta eller vita skyltar. Text skrivs genomgående med vit text mot mörk bakgrund och svart text mot ljus bakgrund. Skyltar med basfärg i enlighet med Uppsala kommuns visuella identitet får användas i de fall där den visuella kopplingen till Uppsala kommun behöver förstärkas.

 • Skyltens utformning baseras på designsystemets grid baserat på 12 spalter.
 • Logotypens bredd motsvarar 1/4 av skyltens bredd.
 • Marginaler, proportioner och måttangivelser utgår från regelverket för vår grid.
 • Är verksamhetsnamnet långt kan det delas upp på två rader (se ovan). Inledande rad tar då position som om namnet var enkelradigt. Underliggande får anpassat/komprimerat radavstånd för att etablera en mer enhetlig och sammansatt utformning.
 • Syftar skylten till att beskriva att flera verksamheter verkar i lokalen skrivs verksamhetsnamn på den centrala textytan i Source Sans Pro Semi Bold i enlighet med skiss ovan.
 • Skylten görs i kantbockad aluminiumplåt med grafik i printad folie med UV-laminat.
 • Som alternativ till utförande i svart är samtliga basfärger tillåtna att använda.
 • Verksamhetsnamn och logotyp mot basfärg tecknas för skyltar alltid i vitt.

Orienteringsskyltar

För områden som har flera ingångar och innefattar flera byggnader, exem- pelvis en skola, kan orienteringsskyltar behövas för att hjälpa besökaren att hitta rätt.

Skyltens utformning liknar informationsskyltar. Informationstext skrivs i Source Sans Pro. Placering av logotyp beror på om verksamhetsnamn eller likande är primärt. I de fall där verksamhetsnamnet är primärt placeras logotyp i nederdelen. Utgör orienteringstavlan ett stöd för att orientera sig i central kommunal verksamhets lokaler är logotypen primär och placeras då i övre delen.

 • Texter skrivs i Source Sans med vit text mot mörk bakgrund.
 • Mörk bakgrundsfärg är företrädesvis svart men mörka grundfärger i Uppsala kommuns visuella identitet kan användas.
 • Illustrationer av byggnader görs i ton av svart eller ton av basfärg.
 • Markeringar av tavlans plats och annan central hänvisningsinformation utförs i gul primärfärg mot mörk bakgrund.

Skylten görs i kantbockad aluminiumplåt med grafik printad i folie med UV-laminat. Alternativt enligt specifikation för pylon.

Bygglov

Kom ihåg att fasad- och anläggningsskyltar är bygglovspliktiga. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för ett skyltprogram med bland annat råd och riktlinjer, definitioner av olika typer av skyltar samt vilka handlingar som behövs för en ansökan. All skyltning för stadens verksamheter ska följa riktlinjerna i programmet.

Läs mer om skyltprogrammet på uppsala.se

Information om bygglov och tjänsten bygglovshjälpen